Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ...


Πρέπει να γίνει σε όλους μας συνείδηση ότι τα σκουπίδια κάθε νοικοκυριού πρέπει να τοποθετούνται σε σακούλες απορριμμάτων και να καταλήγουν στους κάδους σκουπιδιών και όχι σε παρακείμενα ρέματα του χωριού ή σε χωράφια. Μόνοι μας χαλάμε την καλή εικόνα του χωριού, με την απερισκεψία μας και την άγνοια των κινδύνων από μόλυνση.

Όσον αφορά τα σημεία όπου απαιτείται να βρίσκονται μόνιμα οι κάδοι σκουπιδιών, θα πρέπει επιτέλους να καθοριστούν από το Τοπικό Συμβούλιο καθόσον πρόκειται για θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας του. Δε χρειάζεται να παρέμβει γι’ αυτό κάποια «εξωθεσμική αρχή» ούτε να ασκηθεί λεκτική βία ή χειροδικία... Πρόκειται για πολιτική απόφαση που επιβάλλεται να ληφθεί άμεσα ώστε να σταματήσουν οι κάδοι να «κάνουν βόλτες» από γειτονιά σε γειτονιά και να καταλήγουν έξω από το χωριό.

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΣ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙΣ...


                        ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: Αρμοδιότητες Τοπικού Συμβουλίου

                                          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87            7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 83
Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας
1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:
α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής,
γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,
ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.
3. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΑΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑΕίναι λάθος να εγκλωβιστούμε σε διαδικασίες επίλυσης υπαρκτών ή ανύπαρκτων προβλημάτων της Ανεμώτιας.
Εκείνο που επείγει σήμερα είναι η αλλαγή «αναπτυξιακού προσανατολισμού» του χωριού μας και για να γίνουμε πιο σαφείς εννοούμε την εφαρμογή δράσεων που θα σταματήσουν τη φθίνουσα πορεία και στη συνέχεια θα δημιουργήσουν εκείνες τις προυποθέσεις οι οποίες θα συμβάλουν πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΑΣ....


Αυτή η Ιστοσελίδα αποτελεί την εκπλήρωση ενός χρέους μας απέναντι στους συγχωριανούς μας που κατοικούν στο χωριό, αλλά και σε όλους αυτούς που αν και έφυγαν απ’ αυτό, η σκέψη τους παραμένει εκεί.
Προχωράμε λοιπόν στην προβολή του χωριού μας ανοίγοντας ένα παράθυρο ενημέρωσης αλλά και ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπάνε αυτόν τον τόπο.
Ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία μας αυτή θα τύχει της αποδοχής σας και θα συμβάλει εποικοδομητικά στη δημιουργία συνθηκών αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ανεμώτιας.

                                         "Ό,τι είμαστε είναι αποτέλεσμα του τι σκεφτόμαστε......"

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΕΜΩΤΙΣΙΟΙ, ΟΧΙ ΗΡΩΕΣ......Οι  Ενεργοί Δημότες για την Αναγέννηση της Ανεμώτιας συμμετέχουν ενεργά και «αθόρυβα» σε κάθε ανιδιοτελή πρωτοβουλία απ’ όπου και αν προέρχεται και αποσκοπεί στην αλλαγή πορείας για το χωριό μας.


Οχι άλλο σκοτάδι στην Ανεμώτια.....

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Ή ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΑΛΛΗ ΑΝΕΜΩΤΙΑ Ή ΒΟΥΛΙΆΖΟΥΜΕ....


Σε συνέχεια της αρχικής μας παρέμβασης όπου περιγράψαμε την «παρακμιακή» κατάσταση στο χωριό όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, όπου τονίσαμε τις αιτίες που την προκάλεσαν και εκθέσαμε τις αρχές και τους στόχους μας, επανερχόμαστε για να καταθέσουμε τις απόψεις μας σε ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον της Ανεμώτιας.
Βασική μας αρχή είναι ότι τα μεγάλα οράματα δεν πρέπει να συνοδεύονται απο «παχιά» λόγια αλλά από τεκμηριωμένες κριτικές αναλύσεις, από εύστοχες προτάσεις και από ουσιαστικές πράξεις.
Ξεκινάμε την ανάλυση μας κάνοντας την παραδοχή ότι η δημιουργία του νέου Δήμου Λέσβου και η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαμορφώνουν καινούρια δεδομένα για την ανάπτυξη της περιοχής μας και την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας.
Μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι σ’ αυτή τη φάση το κυρίαρχο ζήτημα είναι ή πάμε για μιαν άλλη Ανεμώτια ή βουλιάζουμε. Αυτό μπορεί για κάποιους να φαντάζει γραφικό για άλλους υπερβολικό αλλά δυστυχώς είναι η πραγματικότητα.
Το χωριό μας «μαραζώνει», ο πληθυσμός του μειώνεται με γοργούς ρυθμούς και όσοι νέοι έχουν παραμείνει σ’ αυτό ασφυκτιούν ανάμεσα στην επιθυμία τους για μιά καλύτερη ζωή και στις μικρές ή ανύπαρκτες ευκαιρίες που τους παρέχονται.
Ολόκληρη η τοπική κοινωνία, αντί να έχει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη δυναμικά στα χέρια της, περιμένει σαν «ζητιάνος» την ανταπόκριση του κεντρικού κράτους ή των διαφόρων πολιτικών και οικονομικών παραγόντων.
Μπροστά στην κατάσταση αυτή δεν πρέπει να ερχόμαστε ούτε ως δικαστές ούτε ως εκ του ασφαλούς κριτές, πρέπει όμως να δούμε προσεκτικά και χωρίς εμπάθειες τα λάθη που έγιναν, να διδαχθούμε από αυτά και να προχωρήσουμε μπροστά γιατί τελικά η ευθύνη μας βαραίνει όλους.
Η σωστή οργάνωση και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι ευθύνη ενός ή λίγων προσώπων αλλά αποτελεί ουσιαστική συλλογική προσπάθεια. Για να γίνουν βήματα προς την αλλαγή και την πρόοδο του τόπου μας χρειάζεται η συνένωση ανθρώπων που έχουν τον ίδιο σκοπό.
Είναι προφανές για έμας ότι κάποιοι πρέπει να κάνουν την αρχή. Οφείλουν να εκφραστούν δυναμικές ομάδες συγχωριανών μας που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, να πάρουν πρωτοβουλίες, να αμφισβητήσουν εξουσίες, κατεστημένα και συμφέροντα.  
Πρέπει να αναδειχτούν νέες πολιτικές και να συμβάλλουμε στην υλοποίηση τους, παρά τις αντιξοότητες που θα προκύψουν.
Πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η ενδυνάμωση και έμπνευση των μόνιμων κατοίκων του χωριού. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι το «ίδιον συμφέρον», ο «φόβος» και η «απάθεια» είναι οι χειρότεροι εχθροί. Να κινητοποιηθούν πραγματικά και να πειστούν ότι για να γίνουν βήματα προς την αναγέννηση του τόπου μας χρειάζεται η ενεργή συμμετοχή τους.
Δε θέλουμε «θεόσταλτους μεσσίες», εκείνο που χρειάζεται είναι ΟΡΑΜΑ, ΣΧΕΔΙΟ και ανθρώπους ΙΚΑΝΟΥΣ , οι οποίοι θα σκέπτονται αναπτυξιακά και δεν θα είναι διαχειριστές της μιζέριας και των προβλημάτων που αυτή δημιουργεί.
Θα πρέπει να εκφραστεί μια νέα Αναπτυξιακή Στρατηγική για το χωριό, ένα νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο ο κεντρικός άξονας του οποίου θα έχει να κάνει με:
                          
      ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.
        
             ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

            ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ.

            ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.

      ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.

      ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.

      ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.  


Η επίτευξη των ανωτέρω προυποθέτει προοδευτική αντίληψη και φαντασία, συμμετοχή και συστράτευση όλων των δυνάμεων του τόπου μας. Καλοδεχούμενος, σε κάθε περίπτωση είναι και ο ακτιβισμός ως οξυγόνο δράσης και φιλοσοφία.
Το όραμα μας είναι να γίνει το χωριό μας πρότυπο στη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική του ανάπτυξη. Να γίνει χώρος ευημερίας και πολιτισμού. Χώρος που θα χαιρόμαστε να ζούμε. Χώρος όπου οι νέοι θα μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να ζήσουν με την παραγωγή τους και με την ποιότητα των προιόντων τους. Οι επιχειρηματίες θα μπορούν να επενδύσουν. Χώρος όπου η ποιότητα του περιβάλλοντος θα αποτελεί πόλο έλξης για όλους.
Η Ανεμώτια αξίζει καλύτερης τύχης. Τους βασικούς άξονες και στόχος τους περιγράψαμε με σαφήνεια. Σύντομα θα αναλύσουμε τη νεα Αναπτυξιακή Στρατηγική που προτείνουμε για το χωριό μας. 


Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ....

Το χωριό μας η Ανεμώτια όπου γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και αγωνίστηκαν για μια αξιοπρεπή ζωή οι παππούδες και οι γονείς μας, το χωριό όπου μεγαλώσαμε οι νεώτεροι, με αγωνίες, αγώνες και ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο, τα τελευταία χρόνια βιώνει συνθήκες πλήρους απαξίωσης και ισοπέδωσης των πάντων.
Η Ανεμώτια έχει φτάσει σε μελαγχολική κατάσταση και η αδιαφορία γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτή. Πλέον ο ρεαλιστής στο χωριό χαρακτηρίζεται ως γραφικός, μηδενιστής και ακραίος, ενώ αυτός που προσπαθεί να αρθρώσει λόγο προοδευτικό, εμπαίζεται και απορρίπτεται συλλήβδην.
Με βεβαιότητα πια μπορούμε να μιλήσουμε για ένα χωριό που αδυνατεί ή χειρότερα αδιαφορεί να υπερασπιστεί τη ζωή και την εξέλιξη του. Αδυνατεί να υπάρχει.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαχρονική «καθεστωτική νομενκλατούρα» δημιούργησε ένα κατεστημένο ιδιοτέλειας, συναλλαγής και ωφελιμισμού, παράγοντες που καθήλωσαν τη ζωή και την εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας.
Στ` αλήθεια πιστεύει κανείς ότι για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο χωριό δεν φταίνε και οι γνωστοί-άγνωστοι «βολεψάκηδες» που κάποτε άδραξαν την ευκαιρία προσχωρώντας σε σχηματισμούς εξασφαλίζοντας έτσι μια «θεσούλα» και τώρα το «παίζουν» υπεράνω, ότι δήθεν αγωνιούν και συμπάσχουν από κοντά ή μακριά για το «κατάντημα» του χωριού, αλλά από την άλλη χασκογελούν και ειρωνεύονται;
Ή δεν έχουν τις δικές τους ευθύνες και κάποιοι ειδήμονες νεόπλουτοι μικροαστοί που κάθε χρόνο την ίδια εποχή βγάζουν ανέξοδα κηρύγματα κάτω από τα πλατάνια, στις πλατείες του χωριού επαναλαμβάνοντας τις ίδιες θεωρίες και «ατάκες» εδώ και χρόνια οι οποίες όμως ξεθωριάζουν με την επιστροφή τους στην Αθήνα;
Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους «Πανηγυρτζήδες» που δεν καταδέχονται έστω να ακούσουν τα ουσιαστικά προβλήματα του χωριού και μένουν προσκολλημένοι στα «καταστατικά» τους…
Επίσης, είναι και οι «περιστασιακοί τυχοδιώκτες» που θυμούνται το χωριό μόνο κάθε τέσσερα χρόνια και καταφτάνουν σ’αυτό για να μετρήσουν τα «κουκιά» τους και μετά εξαφανίζονται σαν να μη συμβαίνει τίποτα...
Είναι τραγελαφικό λοιπόν να ξυπνάς τα βράδια στο χωριό υπό το θόρυβο του κάδου σκουπιδιών που «αλλάζει» γειτονιά επειδή κανείς δεν τον ανέχεται σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του!
Είναι τραγικό η κεραία του αναμεταδότη της TV ν`αλλάζει συνεχώς προσανατολισμό ή ακόμα και να τίθεται εκτός λειτουργίας επειδή κάποιους δεν τους βολεύει!
Είναι υποκριτικό να διαμαρτύρονται κάποιοι για το κλείσιμο των δρόμων στα πανηγύρια του χωριού και οι ίδιοι να βγαίνουν για καφέ στο καφενείο με το αμάξι τους και να παρκάρουν στη μέση του δρόμου!
Είναι απαράδεκτο, στο νέο ξεκίνημα της ομάδας ποδοσφαίρου του χωριού, να αναζητούνται ντόποιοι τεχνίτες για να συντηρήσουν τους χώρους του γηπέδου (αποδυτήρια, λουτρά κλπ) και να μην προσφέρεται κανείς, όχι σαν εθελοντής, ουτέ καν επί πληρωμή!
Είναι απορίας άξιο ο κάθε κάτοικος του χωριού να διεκδικεί αγροτικό δρόμο και όταν αυτός φτάνει στην είσοδο του κτήματός του να εμποδίζει στη συνέχεια την επιμήκυνση του, με το σκεπτικό ότι θα του καταστρέψει την περιουσία λες και για να προσεγγίσει στον δικό του χώρο δεν πέρασε από κτήματα άλλων χωριανών!
Όλες αυτές οι πρακτικές και νοοτροπίες, αλλά και πολλές άλλες που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αποπροσανατόλισαν την πορεία του χωριού και το καθήλωσαν σε έναν ατέλειωτο πνευματικό ύπνο.
Είναι καιρός λοιπόν να εναντιωθούμε σ`αυτή την παρακμή και να ακολουθήσουμε ένα άλλο διαφορετικό μονοπάτι, μιαν άλλη πορεία.
Το δικό μας όραμα στοχεύει σε ένα δυναμικό άλμα του χωριού προς την αναγέννηση και την πρόοδο που θα εξασφαλίσει αξιοπρεπή ζωή για τον κάθε Ανεμωτίσιο στη Γενέθλια Γη.
Το όραμα μας μεταφράζεται σε διαρκείς και ανυπόκριτους αγώνες για τον τόπο μας, σε αγώνες για τα καθημερινά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, σε αγώνες για το περιβάλλον του μικρού μας τόπου και για τον πολιτισμό.
Είναι ένα όραμα που στηρίζεται στην εμπειρία των παλιών και στην δραστηριοποίηση των νέων ανθρώπων με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας.
Το όραμά μας δεν είναι διαπιστευμένο από το κατεστημένο του χωριού, το κατεστημένο της ιδιοτέλειας και της συναλλαγής που αποτέλεσε την ισχυρή τροχοπέδη στην ανάπτυξη του χωριού μας.
Είναι ένα όραμα χωρίς δεσμεύσεις, δίχως αναστολές, δίχως προσωπικές ιδιοτέλειες, δίχως εξαρτήσεις και δίχως «χορηγούς».
Δεν βρισκόμαστε σε κομματική επιστράτευση. Είμαστε όμως εθελοντικώς στρατευμένοι στον αγώνα για την αντιμετώπιση και την λύση τον προβλημάτων του χωριού μας, γι`αυτό και το όραμά μας είναι ειλικρινές, απλό και γνήσιο.

Ως Ενεργοί Δημότες επιδιώκουμε και διεκδικούμε για την Ανεμώτια:

• Την αντιμετώπιση των εγκληματικών ελλείψεων και παραλείψεων σε έργα υποδομής (οικιστικό, ρυμοτομικό, περιβαλλοντικό, οδοποιητικό, αποχετευτικό κλπ).
• Άμεση αντιμετώπιση και οριστική λύση σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα του χωριού.
• Άμεση συντήρηση όλων των αγροτικών δρόμων και διάνοιξη νέων όπου απαιτείται.
• Ασφαλτόστρωση του δρόμου της Ποταμιάς με σεβασμό στο περιβάλλον.
• Ανάδειξη τουριστικών δυνατοτήτων του χωριού μας ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Η γειτνίαση του χωριού μας με ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον θεωρείται ως μέγα κοινωνικό και οικονομικό πλεονέκτημα του. Να μετατρέψουμε λοιπόν το χάρισμα της φυσικής προέκτασης του χωριού μας σε συγκριτικό πλεονέκτημα γι`αυτό.
• Φροντίδα για πολιτιστική δράση, ψυχαγωγία και μόρφωση των νέων ανθρώπων του χωριού μας. (βιβλιοθήκη, αίθουσα internet, hobby room, προβολή ταινιών, μαθήματα χορού, θεατρική ομάδα κλπ).
• Ειδικά σεμινάρια από Γεωπόνους-Κτηνίατρους πάνω σε θέματα αγροτικά και κτηνοτροφικά.
• Στήριξη ποδοσφαιρικής ομάδας του χωριού με υλικοτεχνικά μέσα.
• Στήριξη και φροντίδα των απόμαχων του μόχθου και της εργασίας.
• Στήριξη των τοπικών, μικρών επαγγελματικών επιχειρήσεων.
Στόχος μας είναι η ανιδιοτελής κοινωνική δράση που να υπηρετεί πρωτίστως τον παράγοντα άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Ο αγώνας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνεχίζεται μέχρι την τελική νίκη.

«Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει....»


                                  

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΡΧΗ....


Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι "Ενεργοί Δημότες για την Αναγέννηση της Ανεμώτιας"δεν αποτελούν κάποια "Επιτροπή".
Είναι μια "Κίνηση-Παρέμβαση" προβληματισμένων και σκεπτόμενων Ανεμωτισίων που έχουν απεγκλωβιστεί από την "αλαζονεία της αυθεντίας", που δεν διστάζουν να πουν τα πράγματα με τ' όνομά τους και να συμβάλουν ενεργά και αθόρυβα στην Αναγέννηση του χωριού.

"Ας ξυπνήσουμε λοιπόν αυτούς που κοιμούνται και ας αφήσουμε ήσυχους μόνο όσους ονειρεύονται..."        

  Με εκτίμηση 
                                                                                  
  Ενεργοί Δημότες για την Αναγέννηση της Ανεμώτιας