Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΩΤΙΑ


Οι Ενεργοί Δημότες για την Αναγέννηση της Ανεμώτιας με αίσθημα ευθύνης και αντιλαμβανόμενοι την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, αποφασίσαμε να προβούμε στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, η εφαρμογή του οποίου θα έχει ως στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του χωριού μας.
Το προτεινόμενο επιχειρησιακό μας σχέδιο στηρίζεται:

     1. Στην κινητοποίηση των εσωτερικών μοχλών/πλεονεκτημάτων του χωριού μας και ειδικότερα:

Ø    Το ανθρώπινο δυναμικό.
Ø    Τον εύφορο κάμπο σε ένα σημείο που έχει παράλληλα ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία.
Ø    Τα βασικά προιόντα του χωριού (γάλα, ελαιόλαδο, κρασί, κρέας ).
Ø    Το εξαίρετο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Ø    Την συνεκτικότητα του πολεοδομικού ιστού του χωριού.
Ø    Τα παραδοσιακά λιθόστρωτα.
Ø    Τα αξιόλογα μνημεία (Εκκλησία Σωτήρος, Άγιος Γεώργιος, Δημοτικό Σχολείο).
Ø    Παραδοσιακά σπίτια (Αρχοντικό Αιμιλίας).

     2. Στην πολύπλευρη ανάπτυξη του χωριού, την στήριξη της πολυδραστηριότητας των κατοίκων του, δηλαδή:

Ø    Στην εκτέλεση συγκεκριμένων έργων στον πυρήνα του χωριού που θα διασφαλίσουν την ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων του καθώς και την πολεοδομική, κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική αναβάθμισή του.
Ø    Στη δημιουργία δομών και προυποθέσεων για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα (αμπελώνες, παραδοσιακά προιόντα)
Ø    Στη δημιουργία δομών και προυποθέσεων για την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα (Εναλλακτικές δομές τουρισμού και προβολής τους, δημιουργία σύγχρονων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κλπ.).
Ø    Στην αντιμετώπιση του χωριού και της ευρύτερης περιοχής σαν ενός ενιαίου και λειτουργικού συστήματος.

  Οι βασικοί άξονες δράσεων του επιχειρησιακού μας σχεδίου είναι οι εξής:

1ος άξονας : Προστασία του τοπικού πληθυσμού/Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής/Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής.
2ος άξονας : Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας/Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση.
3ος άξονας : Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
4ος άξονας : Προστασία και ανάδειξη του δομημένου περιβάλλοντος.
5ος άξονας : Πολεοδομική και Κυκλοφοριακή αναβάθμιση του χωριού.

                                                 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΩΝ

1ος άξονας : Προστασία του τοπικού πληθυσμού/Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής/Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Οι δράσεις που προτείνονται για την επίτευξη του στόχου είναι:

Ø    Αναβάθμιση επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε επίπεδο χωριού.
Ø    Συμμετοχή στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι.
Ø    Εθελοντική άσκηση υπηρεσιών φροντίδας.
Ø    Δημιουργία Ταμείου Αρωγής και Τράπεζα Αίματος.
Ø     Οργάνωση και διεξαγωγή Ιατρικών Σεμιναρίων. 
Ø     Δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης των προβλημάτων του χωριού.
Ø    Δημιουργία μηχανισμών πληροφόρησης και επικοινωνίας κατοίκων και επισκεπτών.
Ø    Διαμόρφωση χώρων πολιτισμού και ψυχαγωγίας/Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών/Κέντρο απασχόλησης και εκπαίδευσης των γυναικών/Κέντρο ηλικιωμένων ατόμων.


Οι κάτοικοι του χωριού αντιμετωπίζουν έλλειμα σε ό,τι αφόρα τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο από πλευράς δημοσίου, όσο και ιδιωτικού τομέα. Αποτέλεσμα αυτού του ελλείματος πολλές φορές είναι η μετακίνηση πολλών συγχωριανών μας προς τα κοντινά αστικά κέντρα (Καλλονή-Μυτιλήνη).
Στα πλαίσια αυτού του άξονα προβλέπονται δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία συνθηκών που θα συμβάλλουν στη συγκράτηση του πληθυσμού στο χωριό και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το αγροτικό ιατρείο να αναβαθμιστεί σε κέντρο αγωγής υγείας, να μεταστεγαστεί σε μεγαλύτερο χώρο και να επανδρωθεί με ιατρικό εξοπλισμό μεγαλύτερων δυνατοτήτων και φαρμακείο που να καλύπτει μεγαλύτερο φάσμα ιατρικών περιπτώσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί οίκημα για τον αγροτικό ιατρό ώστε να παραμένει εντός του χωριού όλο το εικοσιτετράωρο.
Όσον αφορά το πρόγραμμα "βοήθεια στο σπίτι" με μέριμνα του Τοπικού Συμβουλίου θα πρέπει να γίνει άμεση επανακαταγραφή αναγκών και να υποβληθεί σχετικό αίτημα στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου.
Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η άσκηση εθελοντικών υπηρεσίων  προς αυτούς που έχουν ανάγκη. Γι’ αυτό το λόγο προτείνουμε την οργάνωση Εθελοντικής Ομάδας παροχής υπηρεσίων υγείας και φροντίδας για τους ηλικιωμένους συγχωριανούς μας που λόγω κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών διαβιούν μόνοι τους και χρίζουν εξωτερικής υποστήριξης.
Απαιτείται η δημιουργία Ταμείου Αρωγής οι πόροι του οποίου θα προέρχονται από δωρεές συγχωριανών μας και θα διατίθενται για τις ανάγκες του ιατρείου ή ακόμα και για την κάλυψη άμεσων ανάγκων Ανεμωτίσιων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Παράλληλα με το Ταμείο Αρωγής απαιτείται να λειτουργήσει Τράπεζα Αίματος από εθελοντές αιμοδότες του χωριού. Το Ταμείο Αρωγής και η Τράπεζα Αίματος θα διοικούνται από αιρετή τριμελή επιτροπή διετούς θητείας.
Σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Καλλονής και το Νοσοκομείο Μυτιλήνης να προγραμματιστεί η διεξαγωγή εντός του χωριού (Δημοτικό Σχολείο) Ιατρικών Σεμιναρίων με θέματα όπως προληπτική ιατρική, πρώτες βοήθειες, Διατροφή και Υγεία κ.λ.π.
Να συσταθεί Ομάδα τα μέλη της οποίας θα προέρχονται-προτείνονται απ' όλους τους Φορείς του χωριού και θα αντικαθίστανται ανά έτος, με σκοπό την άμεση καταγραφή προβλημάτων και προβολή τους στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο προς επίλυση.
Να δημιουργηθεί Γραφείο Ενημέρωσης το οποίο θα λειτουργεί από εθελοντική ομάδα και  θα στεγαστεί στα σημερινά γραφεία της κοινότητας. Σκοπός του συγκεκριμένου γραφείου θα είναι η ενημέρωση του κοινού για θέματα πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, τουριστικά κ.λ.π. Το εν λόγω γραφείο θα εξοπλιστεί με τα κατάλληλα μέσα (Η/Υ, internet), ώστε από εκεί να εκδίδεται και η ηλεκτρονική εφημερίδα του χωριού.
Προτείνουμε την επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου ως πολυχώρο διαφόρων δραστηριοτήτων. Χώρος συγκέντρωσης, συνεδρίων, εκμάθησης παραδοσιακών χορών, προβολής ταινιών, hobby rooms, δραστηριοτήτων χειροτεχνίας (Ζωγραφική, Φωτογραφία, Αργαλειός, Κεραμική κ.λ.π). Φιλοξενεία εκθέσεων Ζωγραφικής και άλλων εικάστικών δραστηριοτήτων. Δημιουργία νέας ανανεωμένης βιβλιοθήκης καθώς και μουσείου παλαιών εργαλείων. Φιλοξενεία σεμιναρίων και μαθημάτων εκμάθησης υπολογιστών και σύγχρονης τεχνολογίας. Τέλος, προτείνουμε την κατασκευή μικρής βεράντας στην αυλή του σχολείου που θα χρησιμεύσει για μικρή σκηνή παραστάσεων θεατρικών και μουσικών.

2ος άξονας : Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας/Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση.

Οι δράσεις που προτείνονται για την επίτευξη του στόχου είναι:

Ø    Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Ø    Δημιουργία και βελτίωση μικρών επιχειρήσεων από αγρότες σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας για την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος, κυρίως σε επενδύσεις χαμηλού κόστους.
Ø    Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (στήριξη του εκσυγχρονισμού υφιστάμενου γυναικείου συνεταιρισμού).
Ø    Δημιουργία Ομάδας νέων Αμπελοκαλλιεργητών/ Ενίσχυση Αμπελοκαλλιέργειας/ Τυποποίηση παραγωγής.
Ø    Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Ø    Συντονισμένη προώθηση αγροτικών προιόντων μέσω συνεταιρισμών.
Ø    Καλλιέργεια βιολογικών προιόντων.
Ø    Ενίσχυση παραγωγής παραδοσιακών προιόντων.
Ø    Ενημέρωση, πληροφόρηση κατοίκων για τρέχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Ø    Ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού (εναλλακτικού τουρισμού).
Ø    Εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας.
Ø    Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών.

Η επιτυχία του άξονα αυτού, θα έχει ως άμεσο ευεργετικό αποτέλεσμα την ενθάρρυνση παραμονής πληθυσμού στο χωριό και αν είναι δυνατόν την επιστροφή συγχωριανών μας από τα κέντρα της Καλλονής και της Μυτιλήνης όπου μετακόμισαν τα τελευταία χρόνια.
 Στα πλαίσια αυτού του άξονα καθοριστικός παράγοντας είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ώστε να προβεί στη δημιουργία σύγχρονων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ταβέρνες , εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία, τυροκομικές μονάδες, τυποποιητήρια κρασίου και λαδιού κ.α) και να ανοίξουν έτσι θέσεις εργασίας εντός του χωριού.
Επίσης, οι περίπου δέκα οικογένειες νέων ανθρώπων που ασχολούνται συστηματικά στο χωριό με τη γεωργία και την κτηνοτροφία θα μπορούσαν να ιδρύσουν έναν νέο συνεταιρισμό ή ακόμα και να συνεργαστούν με σκοπό την συντονισμένη προώθηση των προιόντων τους (γάλα, κρέας, κρασί, λάδι).
Επιπλέον, όπως αναφέρουμε παραπάνω, μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις προκειμένου να αξιοποιηθεί ο εναλλακτικός τουρισμός. Βασική προυπόθεση σ’ αυτό τον τομέα είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
Τα πιο γνωστά είδη εναλλακτικού τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή είναι τα ακόλουθα:
1)         Περιπατητικός τουρισμός.
2)         Οικολογικός τουρισμός (φυσικό περιβάλλον, οικολογία).
3)         Αγροτουρισμός (διαμονή σε αγρόκτημα).
4)         Τουρισμός υγιεινής διαβίωσης (υγιεινή διατροφή, παραμονή στη φύση).
5)         Τουρισμός θέας τοπίων (αισθητική απόλαυση εξαιρετικών τοπίων).
6)         Παρατηρητικός τουρισμός (bird-watching).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή μας υφίστανται όλες οι περιβαντολογικές προυποθέσεις για την ανάπτυξη συνδυασμού ανωτέρων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, προτείνουμε σε πρώτη φάση τη δημιουργία δικτύου τοπικών διαδρομών με αφετηρία το χωριό και κοντινά σημεία σε αυτό. Για την χάραξη διαδρομών πρέπει να αξιοποιήσουμε την τοπική γνώση (κτηνοτρόφοι-αγρότες). Κατά μήκος των διαδρομών να τοποθετηθεί σήμανση και να εκδοθούν αντίστοιχοι χάρτες οι οποίοι θα αναρτηθούν και στο διαδίκτυο.


3ος άξονας : Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι δράσεις που προτείνονται για την επίτευξη του στόχου είναι:

Ø     Ανάληψη δράσεων για αποκατάσταση του φυσικού τοπίου, όπου αυτό έχει αλλοιωθεί από ανθρώπινες παρεμβάσεις.
Ø     Η ενίσχυση μικρών υποδομών σε περιοχές φυσικού κάλους (σημάνσεις, μονοπάτια κ.λ.π).
Ø     Ανάδειξη των αξιόλογων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και σύνδεση τόσο μεταξύ τους όσο και με τον πυρήνα του χωριού.
Ø     Περιβαλλοντική εκπαίδευση, συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος.
Ø     Προώθηση εθελοντικής προσφοράς κατοίκων σε θέματα καθαριότητας/ Στήριξη πρωτοβουλιών για το περιβάλλον (εθελοντικές περιβαλλοντικές οργανώσεις).

Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού Περιβάλλοντος, αποτελεί στόχο με βαρύνουσα σημασία για το τοπικό σχέδιο αφού ουσιαστικά εμπεριέχει το σύνολο σχεδόν των παραμέτρων του "τοπικού κεφαλαίου" της περιοχής.
Βασικός συντελεστής για την επιτυχία αυτού του άξονα είναι η ενθάρρυνση και ανάπτυξη  του εθελοντισμού. Μπορούμε όλοι να οργανώσουμε και να συμμετέχουμε σε δράσεις εθελοντισμού για το περιβάλλον. Έτσι προτείνουμε τη δημιουργία Εθελοντικής Οργάνωσης με σκοπό την δασοπυροπροστασία, καθαρισμό και αποκομιδή σκουπιδιών.

4ος άξονας : Προστασία, ανάδειξη του δομημένου περιβάλλοντος.

Οι δράσεις που προτείνονται για την επίτευξη του στόχου είναι:

Ø     Ανάδειξη χαρακτηριστικών κτισμάτων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (π.χ πέτρινα σπίτια).
Ø     Ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων και των χώρων που είναι ευρύτατα γνωστοί ή επιδιώκεται να προβληθούν ως σημαντικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά της ταυτότητας του χωριού (Εκκλησία Σωτήρος, Άγιος Γεώργιος, Δημοτικό Σχολείο).
Ø     Αποκατάσταση όψεων παραδοσιακών οικοδομών (Δημοτικό Σχολείο).
Ø     Επαναφορά των λιθόστρωτων δρόμων στην αρχική τους μορφή.
Ø     Προστασία της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος με τον καθορισμό τυπολογίας νέων κατασκευών.

Η βελτίωση της εικόνας του χωριού μας αποτελεί βασικό στοιχείο τοπικής ανάπτυξης. Πρέπει να θέσουμε ως στόχο την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του χωριού μέσα από την προβολή παραδοσιακών Αρχιτεκτονικών Μονάδων του. Έτσι για παράδειγμα το Δημοτικό Σχολείο αφού αποκατασταθεί η όψη του (αφαίρεση σοβάδων) μπορεί να φωταγωγηθεί ολόκληρο το πέτρινο συγκρότημα και να αποτελέσει τη Βιτρίνα του χωριού.

5ος άξονας : Πολεοδομική/ Κυκλοφοριακή αναβάθμιση του χωριού.

Οι δράσεις που προτείνονται για την επίτευξη του στόχου είναι:

Ø        Καθορισμός νέων χρήσεων κοινοτικών κτιρίων (μετατροπή Αρχοντικού Αιμιλίας σε ξενώνα και χρήση της υπαίθριας αυλής σαν χώρο περιοδικών εκθέσεων).
Ø    Αισθητική αποκατάσταση χώρων (π.χ αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας του χωριού «Καζέπι», χώρος κατώ από την εκκλησία κ.α)/ Καθορισμός χώρων κοινωνικών εκδηλώσεων (υπαίθριων/κλειστών).
Ø    Αποτελεσματική σύνδεση του χωριού με τα αξιόλογα στοιχεία της ευρύτερης περιοχής (δημιουργία συνδέσεων μέσω Μονοπατιών).
Ø    Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός του χωριού/Απαγόρευση στάθμευσης στον Κεντρικό δρόμο του χωριού και στον χώρο κάτω από την Εκκλησία.
Ø    Αναβάθμιση περιφεριακού δρόμου.
Ø    Αναβάθμιση του Αθλητικού χώρου (γήπεδο) σε Πάρκο Προβολής έργων και δραστηριοτήτων των κατοίκων.
Ø    Κατασκευή Λιθόστρωτης Διαδρομής για Πεζούς (Δημοτικό Σχολείο-Χάρακας) και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Ø    Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης/ Παροχή φωτισμού σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους με χρήση φωτοβολταικών.
Ø    Πληροφοριακή σήμανση πορείας/κατεύθυνσης για τους χώρους στάθμευσης και τους σημαντικούς πόλους ενδιαφέροντος.

Η βελτίωση των βασικών τεχνικών υποδομών (δρόμοι, αποχετεύσεις, ηλεκτροδότηση, πλατείες, χώροι στάθμευσης κ.α) αποτελούν πρωταρχικούς στόχους για την επιτυχία αυτού του άξονα.
Παράλληλα με την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στον κεντρικό δρόμο του χωριού θα πρέπει να διαμορφωθεί Υπαίθριος Συλλογικός χώρος στάθμευσης στην έξοδο του χωριού (Τυροκομείο-Αμπάρια-Ζωαγορά) και να διευρυνθεί ο χώρος στάθμευσης στο Δημοτικό Σχολείο.
Απαγόρευση στάθμεσης οχημάτων θα πρέπει να γίνει και στη ράμπα στη πλατεία «Καζέπι», ώστε ο συγκεκριμένος χώρος να αναβαθμιστεί αισθητικά και να αποτελέσει μία από τις οργανωμένες κεντρικές πλατείες του χωριού. Ο εν λόγω χώρος να επιστρωθεί με παραδοσιακό λιθόστρωτο, να τοποθετηθεί πέτρινη βρύση, να διαμορφωθούν παρτέρια και να τοποθετηθούν πέτρινα παγκάκια.
Κάτι παρόμοιο με το ανωτέρω προτείνουμε και για τον χώρο κάτω από την εκκλησία όπου και αυτός σήμερα χρησιμοποιείται ως παρκινγκ.
Όσον αφορά την κατασκευή λιθόστρωτης διαδρομής για πεζούς (Δημοτικό Σχολείο- Χάρακας), σκοπό έχει την αισθητική αναβάθμιση της εισόδου του χωριού. Κατά μήκος της διαδρομής να γίνει δεντροφύτευση από δέντρα που μπορούν να ευδοκιμήσουν (πχ ελιές) και να διαμορφωθούν μικρά καθιστικά με ξύλινες πέργκολες, πινακίδες πληροφοριών και παγκάκια.

Τελειώνοντας την ανάλυση μας θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι δράσεις που προτείνουμε και συνθέτουν το Επιχειρησιακό μας Σχέδιο είναι Ρεαλιστικές και Υλοποιήσιμες και πηγάζουν από τις ανησυχίες των συγχωριανών μας.
Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του Σχεδίου μας είναι δύο:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Φίλε Ανεμωτίσιε αναγνώστη το κείμενο αυτό μελέτησε το κάλα! Δώσ’ το και σε άλλους να το μελετήσουν. Συζήτησε με τους φίλους σου και τους γείτονες σου το περιεχόμενο του. Ίσως έχεις να προσθέσεις και τις δικές σου ιδέες ή προτάσεις. Είναι καλοδεχούμενες.


«Οι μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες. Οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για γεγονότα. Οι μικροί άνθρωποι μιλούν για τους άλλους»

Ας κάνουμε τις επιλογές μας....

               ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ